Pand Kraken

Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar het in gebruik nemen van een onroerende goed, huis, woning,  gebouw of ruimte daarvan. Krakers zijn de personen die kraken. Als uw gebouw toch wordt/is gekraakt, is een vroegtijdige detectie hierbij zeer belangrijk. Doe onmiddellijk aangifte bij uw commissariaat van de Politiezone Gent indien de woning reeds werd gekraakt of bel 101 indien u getuige bent van het binnendringen van de krakers in het pand.

huis kraken - de huisopkoper

 

Krakers woning

Een woning die gekraakt wordt kan heel nare gevolgen hebben. Onlangs is gebleken dat een stad soms machteloos staat tegenover krakers. Ook niet alle krakers hebben dezelfde intenties. Hoewel het kraken van een pand nooit helemaal kan worden uitgesloten, vermindert het in acht nemen van enkele eenvoudige preventieve maatregelen deze kans wel.

Gekraakt pand verkopen

Een gekraakt pand verkopen is meestal een moeilijke zaak. Omdat zelf aan te pakken kan soms lijden tot spanningen met de krakers. De huisopkoper heeft al een geruime ervaring met krakers en gekraakte panden. Het kraken van uw gebouw kan ook voor u, als eigenaar, een aantal nadelige gevolgen hebben. Zo kan de eigenaar moeten opdraaien voor de kosten die door de krakers werden veroorzaakt, zoals het terugbetalen van de kostprijs voor het opruimen van de gekraakte woning. Als burgemeester ben ik trouwens verplicht om op te treden als de openbare veiligheid of gezondheid in gevaar is. Daarenboven kunnen beschadigingen en diefstal van elektriciteit, gas en water slechts na de uitzetting van de krakers worden vastgesteld en aangegeven bij de politiediensten. Indien de krakers gekend zijn, kunnen de kosten op hen worden verhaald, indien de identiteit van de krakers niet is gekend draait de eigenaar zelf op voor het geleden verlies.

Ontruimen gekraakt pand

Een gekraakt pand laten ontruimen is een delicate kwestie. Vooraleer dit kan gebeuren kan er best een stappenplan worden opgesteld. De huisopkoper heeft hier ervaring mee. Opkuis woning hoort hier ook bij.

Pand kraken, wat te doen?

Als uw gebouw toch wordt/is gekraakt, is een vroegtijdige detectie hierbij zeer belangrijk. Doe onmiddellijk aangifte bij uw commissariaat van de Politiezone Gent indien de woning reeds werd gekraakt of bel 101 indien u getuige bent van het binnendringen van de krakers in het pand.

In ieder geval dient uzelf verder de nodige stappen te zetten om de krakers te laten vertrekken.

 

Als een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, kunnen krakers enkel en alleen worden uitgedreven door middel van een gerechtelijke beslissing.

Als eigenaar kunt u een beroep doen op volgende juridische mogelijkheden.

 

Indien de krakers gedomicilieerd zijn op het adres van het betrokken pand, dient de procedure te gebeuren op tegenspraak en dienen de krakers te worden gedagvaard voor het Vredegerecht. Concreet betekent dit dat aan de krakers de kans wordt geboden om op de zitting van het Vredegerecht hun standpunt naar voren te brengen, waarna de zaak door de Vrederechter in beraad wordt genomen en een vonnis wordt geveld.

 

Indien de krakers er niet gedomicilieerd zijn wordt de procedure op eenzijdig verzoekschrift gevoerd, dit voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De krakers worden dan niet betrokken in de procedure (om reden dat de krakers omwille van de niet-domiciliëring worden beschouwd als zijnde niet-geïdentificeerd), wat als voordeel heeft dat de Voorzitter onmiddellijk op de zitting een beschikking kan vellen.
Eens een vonnis/beschikking wordt geveld, wordt dit betekend door de gerechtsdeurwaarder aan de betrokken krakers. Het vonnis/de beschikking vermeldt steeds binnen welke periode na de betekening de eigenaar kan overgaan tot uitdrijving. Deze periode is bedoeld om de krakers toe te laten zelf het pand te verlaten. Na het verstrijken van voornoemde periode kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitzetting waarna het pand kraakvrij wordt gemaakt.

 

Indien uw pand gekraakt blijkt te zijn kan u best contact opnemen met de overheid. Daarna kunt u ons contacteren voor een verkoop.

Direct geld

De huisopkoper betaalt direct een voorschot bij aankoop van een pand. Als de akte verlijdt bij de notaris wordt alles betaald.

De huisopkoper

Door onze jarenlange ervaring in het vastgoed kunnen wij heel snel overgaan tot de aankoop van een pand. Wat in het geval van kraken zeker aangewezen is.

 

 

 

Voor meer tips en info omtrent het beveiligen van uw pand kunt u terecht bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie van de Politiezone Gent.

Bureau Politionele Misdrijfpreventie – Politiezone Gent

Postadres: Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent

Bezoekadres: Houtdoklaan 3, 9000 Gent

Tel: 09 266 65 90

preventie@politie.gent.be.

Openingsuren: iedere werkdag van 08-12 u en 13-17 u.

 

 

 

Voor gratis juridisch eerstelijnsadvies in verband met deze procedures kunt u terecht bij de Commissie Juridische Bijstand:

Justitiehuis Gent

Cataloniëstraat 6 – 9, 9000 Gent
Tel: 09 269 62 56 (Advocatenlijn telefonisch advies)

Openingsuren: iedere werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Dinsdag- en vrijdagnamiddag: enkel telefonisch advies.